Akty prawne

Akty prawne

 

Akty prawne regulujące zasady przeprowadzania psychologicznych i lekarskich badań kierowców pojazdów silnikowych, kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62, poz. 287);

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr 69, poz. 332);

 

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 98, poz 602) z późniejszymi zmianami;

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 1997 Nr 96 poz. 593 z późn. zm.);

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 19.10.1999r. w sprawie kierowania na badanie lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (Dz.U.Nr 88, poz 994);

 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14.04.2000r. w sprawie badań psychologicznych osób kierujacych pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr 36, poz 416);

 

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.Nr 73, poz. 763);

 

Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.);

 

Ustawa o zmianie ustawy o Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dn. 23.11.2002r. (Dz.U.Nr 16, poz. 1825);

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn 11.06.2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organiźmie (Dz.U.Nr 116, poz. 1104);

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 149, poz. 1451);

 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 149, poz. 1452);

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.01.2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U.Nr 2, poz. 15);

 

 

 

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.Nr 235, poz. 1701);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 178, poz. 1264).

 

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz.U.Nr. 220, poz. 1416);
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 131, poz. 888)

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.Nr 30, poz. 151 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 9);

Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U.z 2013 poz 82, z dn 17 styczeń 2013);

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie psychologicznych badań  kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937);