Badania psychologiczne na broń

Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń

Pracownia wykonuje badania psychologiczne:

 • osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń palną, gazową, myśliwską, sportową lub posiadających takie pozwolenie,
 • osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych,
 • strażników gminnych/miejskich,
 • osób ubiegających się o objęcie urzędu sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, komornika,
 • osób ubiegających się wydanie licencji detektywa lub ją posiadających,
 • inspektorów transportu drogowego
 • kwalifikowanych pracowników ochrony

 

Czas badania

Badanie psychologiczne trwa około 2-3 godzin
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

1. Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń, zgłaszające do rejestru lub posiadające zarejestrowaną broń albo ubiegające się o dopuszczenie lub posiadające dopuszczenie do posiadania broni (Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 53, poz. 549. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną. – Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 2210):

osoby ubiegające się o pozwolenie na broń, zgłaszające do rejestru broń pneumatyczną lub ubiegające się o dopuszczenie do posiadania broni: 200 zł

osoby posiadające pozwolenie na broń: 200 zł

badanie w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji: osoby posiadające pozwolenie na broń, zarejestrowaną broń pneumatyczną lub dopuszczenie do posiadania broni

Osoba może ubiegać się o broń w celach:

 • ochrony osobistej
 • łowieckich
 • sportowych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych
 • do realizacji rekonstrukcji historycznych

Koszt: 200 zł

2. Osoby ubiegające się lub posiadające prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnione przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dziennik Ustaw nr 150 z 2002 r. poz. 1246. Dziennik Ustaw nr 158 z 2003 r. poz. 1536):

uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę

Koszt: 200 zł

3.Osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

uwaga: w przypadku pracownika wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę

Koszt: 180 zł
4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych oraz osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich) – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2010, nr 150, poz. 1012)

Badanie psychologiczne wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę i przeprowadza się je przed wstępnymi badaniami lekarskimi, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich okresowych, w terminach przewidzianych dla wykonywania badań lekarskich kontrolnych, o ile lekarz przeprowadzający takie badania uzna za wskazane przeprowadzenie badań psychologicznych.

Koszt: 140 zł
5. Osoby kandydujące do objęcia urzędu sędziego lub na inne stanowiska z wymogiem badań według zasad dotyczących kandydatów do urzędu sędziego (Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070. Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego – Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263):

 • Sędziowie
 • Kuratorzy
 • Komornicy
 • Prokuratorzy
 • Syndycy
 • Asesorzy

Koszt: 180 zł
6. Osoby ubiegające się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 r.))

Koszt: 160 zł
7.Osoby ubiegające się lub zatrudnione na stanowisku inspektora transportu drogowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 117):

 • osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku inspektora transportu drogowego. Koszt: 180 zł
 • osoby zatrudnione na stanowisku inspektora drogowego. Koszt: 180 zł
 • osoby zatrudnione na stanowisku inspektora transportu, w przypadkach określonych w § 7 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. Koszt: 200 zł

Uwaga! wymagane pisemne skierowanie na badanie psychologiczne przez pracodawcę.

Koszt: 180 zł

8. Osoby ubiegające się lub posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej( Dz. U. z 2013, poz. 1715)

Koszt: 150 zł